Kontakt

PATENTI

S patentom se varuje izum, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

☐ je industrijsko uporabljiv;

☐ je nov;

☐ vključuje inventivni korak;

☐ in ni z zakonom izključen iz patentnega varstva.

Pravno varstvo izuma se doseže s patentno prijavo, ki vodi naprej k patentu. Brez patenta, s katerim se zahteva zaščito izuma, se izum lahko kopira, uporablja ali prodaja celo brez dovoljenja izumitelja. Življenjska doba patentov je praviloma 20 let. V Sloveniji obstajata "dve vrsti" patentov: patent z življenjsko dobo 20 let in patent z življenjsko dobo 10 let (t.i. patent s skrajšanim trajanjem). Med prijavnim postopkom in v vsej dobi trajanja patenta je potrebno plačevati letne vzdrževalne pristojbine. Z dnem, ko pristojbina ni plačana, patent ni več veljaven. Do tedaj varovani izum lahko neovirano uporabljajo vsi! Nosilec patenta dobi s patentom pravico, da vsakomur prepreči izdelavo, uporabo ali prodajo, tj. vsakršno komercializacijo izuma, zajetega v patentnih zahtevkih. Pravico do preprečitve kršenja patenta se uveljavlja preko sodišča.

ZNAMKE

Z znamko se zaščiti kakršenkoli znak, ki je namenjen razlikovanju blaga ali storitev, s čimer se v trgovini (v najširšem pomenu) označi povezavo med blagom ali storitvami in lastnikom znamke. Znamka ne sme biti generično ime ali ne sme opisovati kvaliteto ali druge značilnosti blaga ali storitev. Ko je znamka enkrat registrirana, lahko traja neomejeno. Praviloma se jo obnavlja vsakih 10 let s plačilom ustrezne vzdrževalne pristojbine. Registracija znamke daje lastniku pravico, da vsakomur prepreči uporabo enake ali podobne znamke za blago ali storitve, za katere je bila znamka registrirana.

MODELI

Z modelom se zavaruje obliko (design), videz, pojavnost določenega izdelka. Tehnične značilnosti so iz modelne zaščite praviloma izključene. Pravice, izhajajoče iz modela, trajajo v Sloveniji eno ali več petletnih obdobij, a največ 25 let od datuma vložitve prijave. Po preteku 25 let torej ugasnejo vse pravice iz modela.